watermolen tekening Klotz

Ivm met unieke bouwhistorische vondsten zoeken wij vergelijkingsmateriaal van (getijden)watermolens elders in de wereld  !!

Omhoog

Steen
Algemeen
Historie
Nieuws & plannen
Fotoalbum
Link pagina
Siteoverzicht

Steen
 
Watermolenpad 1
4611 HX
Bergen op Zoom
 
tel  0164 244347
fax 0164 299711
 

Nieuwsarchief over en plannen voor de getijdenwatermolen

Datum : tot november 2006 Bron: eigenaar getijdenwatermolen

Nieuws:


Gesprek met Wethouder Linssen.

De restauratie van de watermolen, de ontwikkeling van het Watermolencomplex en zelfs het voortbestaan van het Aannemersbedrijf Cauwenborgh in de huidige opzet dreigen volledig te mislukken. Na 5 jaren overleg te hebben gevoerd met de Gemeente Bergen op Zoom voor de verdere ontwikkelingen van onderstaande plannen, heb ik juni j.l. een evaluatie  van de behaalde resultaten en een inventarisatie van de behoeften opgemaakt. Deze gegevens gaven een eentonig beeld. Op het in eigen beheer uitvoeren van de restauratie, opzetten van een opleidingsproject en het eigen financiële deel zijn verbluffend/overweldigend  goede resultaten behaald, maar de resultaten van de Gemeente Bergen op Zoom, zoals

 • verkrijgen van subsidies,
 • invulling bestemmingen,
 • verder ontwikkelen plannen omgeving
 • nakomen van contractuele verplichtingen,
zijn gelijk te stellen aan NUL.

Deze bedroevende resultaten zijn schriftelijk gemeld aan het College van Bergen op Zoom. De reactie loog er niet om; punt voor punt is weerlegd of zijn plannen aangehouden. Vooruitzicht voor invulling van de behoeften een duidelijke NUL.
Een daarop volgend gesprek van een uur met Wethouder Hagenaars (RO) hierover gaven dezelfde resultaten, een duidelijke NUL.


Door het ontstaan van deze PATstelling dreigt de restauratie met al zijn doelstelling te mislukken. Door o.a.

 • geen invulling of toekennen van de behoeftes,
 • het volledig vastlopen van de gesprekken,
 • de maar aanhoudende media aandacht
 • de VVD fractie die zich niet in het beleid van het College kon verenigen en schriftelijk om uitleg en oplossingen vroeg,

is er een gesprek geweest met Wethouder Linssen terzijde gezeten door ambtenaren van verschillende sectoren. Na de gebruikelijke vragen en ontkenningen hebben we de uitgangspunten van elkaar eens genoemd en zijn tot de schokkende ontdekking gekomen dat deze haaks op elkaar staan en alleen daarom al geen vooruitzicht bieden om tot elkaar te komen.
Helaas voor het huidige college zijn de marginale uitgangspunten om de restauratie van de watermolen te waarborgen, zoals contractueel vastgelegd en in een raadbesluit van januari 2002 voorbewerkt, niet eens gezien. Derhalve zijn ze dus ook niet opgenomen in de verdere ontwikkeling van de plannen(waar de watermolen deel van uitmaakt). Het gesprek met wethouder Linssen moest hiermee worden beëindigd om het college in de gelegenheid te stellen in het voorgaande eerst duidelijkheid te verschaffen.

Om het geheugen op te frissen:

 • Maart 1993 heb ik me serieus kandidaat gesteld voor de restauratie van de Watermolen. Ik werd al snel in de wachtkamer gezet met de woorden: "wij zijn met echte investeerders plannen aan het maken." Deze investeerders waren steeds de gebroeders vd Bergh.
 • Tussentijds is, bij de afscheidsreceptie van C. vd Bergh, een inzameling gehouden voor de beoogde restauratie van de Watermolen door vd Bergh zelf ??
  Vele toenmalige ambtenaren en bestuurders hebben naar verluid gedoneerd??
 • Augustus 2001  na selectie zijn 2 bedrijven in de gelegenheid gesteld om een restauratieplan voor de Watermolen op te stellen. Wederom de gebroeders vd Bergh (in een nieuwe bezetting) en Cauwenborgh. Mijn vermoeden werd bekrachtigd, dat alle plannen ooit gemaakt voor de restauratie van de Watermolen, primair zijn gebruikt om de vrij te komen gemeentewerf commercieel te ontwikkelen. Het is mij, onder de nodige druk van instortingsgevaar van de watermolen zelf, gemeenteraad en zorgzame ambtenaren en op basis van het restauratieplan, door het College gegund.
 • Januari 2002 is de verkoop in een raadsbesluit bekrachtigd, onder voorwaarden.
 • Juli 2002 Achter ons liggen 7 maanden met zeer moeizaam gevoerde overleggen, de gemeente noemt het zelf stroperig, met voor mij als doel de maximale uitgangspunten te scheppen om de beoogde restauratie aan te kunnen gaan. Dit is achteraf gezien volkomen mislukt. In plaats van de maximaal mogelijke uitgangspunten te behalen zijn het de absoluut minimale geworden. De gemeente daarentegen heeft er heel hard aan gewerkt om alle aansprakelijkheden van de gemeente uit te sluiten, dus niet alleen die van verkopende partij maar ook als gemeentelijke overheid. Toen wisten we al dat de uitgangspunten marginaal waren. Ik heb toen naar BN/deStem geciteerd: "De overleggen met de gemeentelijke sectoren waren net een poppenspel; Alle sectoren hadden verschillende belangen en trokken aan een touw, daar waar alle touwtjes bij elkaar kwamen hing ik als een Marionet heen een weer te bewegen." Op verzoek van de Gemeente is dit nooit gepubliceerd.
  Uiteindelijk heeft de overdracht plaatsgevonden met 18 aanvullende voorwaarden, bijna allen betrekking hebbende op het vrijwaren van aansprakelijkheden van de Gemeente Bergen op Zoom.
 • Maart 2003 Opdracht voor het restaureren van ‘het hof van Ram’  Een ingestorte boerenschuur op landgoed de Beek, welke niet meer behouden kon blijven wat betreft de aannemers die gebruikelijk werken voor de gemeente Bergen op Zoom. Deze mogelijkheid heb ik, ondanks de enorme risico’s, aangenomen mede door de intentie, die in eerder genoemde overleggen naar voren kwamen, om een Bergs restauratiebedrijf te worden die veel voor de gemeente kan gaan werken en waar de gemeente ook hun voordelen uit kan halen. Het is uiteindelijk een succesvolle samenwerking gebleken en binnen het budget is gezamenlijk een prachtige restauratie gerealiseerd.
 • Erg stil werd het vanuit de zijde van de Gemeente wat restauratieopdrachten betreft. Het bleef bij lovende woorden vanuit alle sectoren van de Gemeentelijke diensten  maar geen restauratiewerk. Tot op de dag van vandaag niet. Het ondoorgrondelijke voor mij is, dat bij alle overleggen tot op heden  gesteld wordt dat vanuit alle lagen van de gemeentelijke diensten geen reden te bedenken is waarom ik niet voor de gemeente mag of kan werken, integendeel het is zelfs wenselijk. Maar er zijn nog steeds geen restauratieopdrachten cq onderhoudsopdrachten  van gemeentelijke monumentale gebouwen, laat staan een vooruitzicht hierop.
 • Juni 2005, tot dan heb ik al mijn mogelijkheden toepast om tot het huidige resultaat te komen: de restauratie, opleiding ambachtslieden enz. Daar waar ik de minimale uitgangspunten uit 2002 verder tot uitwerking en uitvoering heb gebracht heeft de gemeente geen enkel uitgangspunt verder uitgewerkt. Nu blijkt dat ze dit ook niet kunnen doen omdat er andere uitgangspunten zijn aangenomen
 • November 2005 Gesprek met Wethouder Janssen,
  • behaalde resultaten door de gemeente NUL
  • te verwachten resultaten NUL.  
  • de stekker gaat uit de restauratie en doelstellingen..
 • Voorjaar 2006 Netjes de verkiezingen afgewacht.
 • Juni 2006 Ik heb in een informele e-mail, gericht aan burgemeester Polman, mijn bezorgdheid uitgesproken over het uitblijven van beleid inzake de problematiek bij de restauratie van de Watermolen.
  Deze heeft formeel en snel geantwoord, met de gebruikelijke houding van de gemeente maar voor het eerst eraan toegevoegd niet te kunnen toestemmen met de vestiging van mijn bedrijf op het watermolenterrein maar ook zeker niet de medewerking eraan te willen geven???

De politiek propageert transparantie in besluiten, openheid van zaken en het betrekken van ondernemers bij ontwikkelingen van plannen. Het is des te schrijnender nu naar 5 jaar vast te moeten stellen dat de Gemeente in al zijn hoedanigheid een monoloog heeft gevoerd en signalen volledig naast zich neerlegt en enkel hun eigen, vooraf bepaalde doel, heeft willen bereiken.

Ik hoop niet dat het College nu de wonden gaat likken en het verlies op de geprognosticeerde winst probeert goed te maken, maar eens dat beleid gaat voeren welke aansluit op de mogelijkheden en behoeften van het voor in Nederland unieke Getijdenwatermolen-complex.

Mvg Hans Smeenk

Plannen:

 • Er ligt sinds december 2002 een voorstel van ons bij de gemeente Bergen op Zoom om het woonhuis en de watermolen uit te breiden met een schothuis, sluishuis en een aantal bijgebouwen, welke samen het watermolencomplex kunnen gaan vormen. Wat er op dit moment zichtbaar is, is een fractie het gehele watermolencomplex zoals het zou kunnen worden.
  In dit watermolencomplex zouden ambachtelijke bedrijven hun onderdak kunnen vinden, waarbij je kunt denken aan:
  onze eigen restauratiebedrijf, steenhouwer, glazenier, koperslager, smid, stoffeerder, kunsthandel, antiekrestaurateur, adviesbureau voor monumentenzorg etc.
  Wij wachten niet meer met het bekendmaken van deze plannen totdat de gemeente een standpunt hierover heeft ingenomen. De reden daartoe is dat wij bezorgd zijn dat de Gemeente nog steeds weigert om de ontwikkeling van de Watermolen als uitgangspunt te nemen bij het herbestemmen van de omgeving. Met name de herontwikkeling van de Gemeentewerf, krijgen wij steeds meer signalen dat hier appartementen gebouwd zullen worden, waardoor de verdere ontwikkeling van de watermolen en het watermolencomplex zich niet of maar zeer beperkt kan voltrekken.

 • Artist Impression van de plannen is hier

Aktiviteiten zaterdag 9 september 2006: Open Monumenten Dagen

 • Het plan was om op de Open Monumenten Dag een groots opgezette fair te organiseren. De geaardheid van deze fair zou volledig aansluiten op de toekomstige ontwikkelingen van het Watermolencomplex.... zie hiervoor ook ‘Plannen’.
  Nu de Gemeente geen beleid voert voor de toekomstige ontwikkelingen en zelfs eerdere toezeggingen als een niet wenselijke ontwikkeling van het vorige college heeft omschreven, heeft ons doen besluiten om niet een fair te organiseren maar onze plannen voor de verdere ontwikkeling van het ‘watermolencomplex’ groots te presenteren
  tijdens de open Monumentendag tussen 12:00 uur en 17:00 uur.
  Komt U zelf overtuigen dat wat nu reeds te zien nog maar een fractie is van het hele complex. Dan bestaat er ook de mogelijkheid om onze plannen te ondersteunen door het tekenen van een petitie welke bij het volgende overleg op14 september a.s. aan het college overhandigt zal worden als extra ondersteuning om de Watermolen als uitgangspunt te nemen bij het herontwikkelen van zijn omgeving.
  Wij hopen op een grootse opkomst en mogelijke steun, 9 september  van 12:00 uur tot 17:00 uur.

  Informatie over de opkomst en reacties afgelopen zaterdag bij de Watermolen te Bergen op Zoom.

  De opkomst van de Gemeenteraadsleden en College was erg mager en volledig rood gekleurd. Desondanks hopen we dat er vanuit gemeenteraad kritische vragen worden gesteld richting college over de houding van de gemeente ten aanzien van de problematiek rondom de Watermolen.

  De opkomst van bezoekers was overweldigend te noemen. Enkele honderden mensen hebben de molen bezichtigd en onze uitleg over de problematiek aangehoord. De meeste bezoekers, hebben met onbegrip, de uitleg nogmaals aangehoord, waarna ze veelal met uitgebreide teksten de petitie tekenden om ons een hart onder de riem steken.

  Vele, vooral bergenaren, dachten tot vorige week dat de restauratie van de watermolen al grotendeels klaar zou zijn, en konden nu zien dat er nog er veel moest gebeuren en konden mijn uiting volledig begrijpen.   

  Hans Smeenk

Woonhuis:

 • De restauratie van het woonhuis in een afrondende fase. Deze is privé in gebruik.

Watermolen:

 • De restauratie van het watermolengebouw is op dit moment stilgelegd.
  De reden hiervoor is dat er nog steeds niet voldoende financiële tegemoetkoming (subsidie) van welke instantie dan ook is gekomen of in het vooruitzicht is gesteld.
  In dit soort complexe restauraties is dit echter wel een noodzaak.
  Tot een aantal jaren geleden werden soortgelijke projecten tot 80% gefinancierd door de overheidsinstellingen (gemeente, provincie en Rijksdienst voor Monumentenzorg). Tot op heden is deze restauratie geheel met eigen middelen gefinancierd.
  Onder deze omstandigheden kan het eindpunt NIET worden bereikt.

 

Media:

 • Artikelen met betrekking tot de watermolen.
  Klik hier om te zien wat er zoal in de media is verschenen vanaf 2006

 • Het media nieuwsarchief van 2001 t/m 2005 is hier te bekijken

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
Laatst bijgewerkt: 14 January 2009

Aannemersbedrijf Cauwenborgh: Restaureren is onze passie!